You are here

Europe Business Database

Basler Versicherungs- u. Lebensversicherungs- Gesellschaft

Company Information


  • Company Name: Basler Versicherungs- u. Lebensversicherungs- Gesellschaft
  • Country: Liechtenstein
  • Address: Meierhofstrasse 4
  • International Area Code: 423
  • Phone: +423 / 237 1717
  • Fax: +423 / 237 1718
  • Email: josef.eberle@baloise.ch
  • Website:
  • Category Activities: insurance

Buy Now:
More Links